slroadlogo

Om oss

SL Road bildades år 2010 av Sören Vallgårda och Leif Broberg med en idé om att bidra till ett bättre klimat i våra städer. Sen dess så har SL Roads bilar synts frekvent i främst Uppsala och Stockholm.
Varje år rengörs över 1000-tals mil väg av SL Road från det som vi kallar för tunga metaller som våra vägar bidrar till. Man talar även om PM10, som är massan av partiklar som är mindre än 10 µm.
Tunga metaller kommer huvudsakligen från avgaser och asfaltsrester. Några av de vanligaste ämnena är zink, järn, bly koppar, krom och nickel. Dessa ämnen virvlar upp och förgiftar luften vi andas och förs vidare ut i dagvattnet då det regnar.
Genom att löpande utföra gat- och områdesrengöring med en högvakuumsug -med effektiva filter som frånskiljer dammpartiklar från luften- så förbättras miljön avsevärt och mängden PM10 reduceras kraftigt.

PM10

PM10 anger massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm. Största bidraget kommer från intransport av partiklar samt uppvirvlande partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Kopplingen till negativa hälsoeffekter har medfört att en miljökvalitetsnorm för PM10 nu gäller fr.o.m. 1 januari 2005.
En av de effektivaste åtgärderna för att minska mängden PM10 är förbättrat vägunderhåll samt gat- och områdesrengöring med en högvakuumsugning.

Sören Vallgårda